Please rotate
your device

Causa de dissolució per desequilibri patrimonial en el context de la pandèmia del Covid-19

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  D’acord amb l’Article 363.1.e) del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital:

  “Article 363. Causes de dissolució.

  1. La societat de capital haurà de dissoldre’s:

  (…) e) Per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs. (…)”

  En aquests casos s’estableix un règim sancionador de responsabilitat pels administradors de les empreses que entrin en aquesta situació y no prenguin les mesures necessàries per a restablir l’equilibri patrimonial de la companyia o acordin la liquidació de la societat.

  En el context de la pandèmia es van prendre mesures a través de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, per la qual, entre altres mesures, se suspenia l’aplicació de la causa de dissolució per pèrdues acumulades anteriorment esmentada.

  En l’exercici 2020 no es pendran en consideració les pèrdues produïdes en el mateix per a determinar la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, tret que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.

  En l’exercici 2021, si s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà solicitar-se per a qualsevol soci en el termini de 2 mesos a comptar des del tancament de l’exercici, la celebració de la junta general per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o es redueixi el capital en la mesura suficient.

  De la literitat de la norma sorgien diverses interpretacions que recentment s’han aclarit mitjançant la consulta evacuada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, aclarint que les pèrdues de 2020 si que han d’integrar-se en els fons propis a efectes de calcular el desequilibri patrimonial de l’exercici 2021.

  Per tant, a efectes pràctics la suspensió que pretenia aquesta norma ja ha acabat i cal analitzar els possibles desequilibris patrimonials novament.

  Si bé encara hi hauria la possiblitat de que el Govern introduís alguna mesura que prorrogués aquestes mesures de nou, recomanem fer una revisió de l’equilibri patrimonial de les empreses com més aviat millor i abans de que finalitzi l’exercici 2021.