Please rotate
your device

El Consell de Ministres prorroga les mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  Uns dies més tard de que el Congrés dels Diputats aprovés la Proposició no de Llei relativa a la conversió en permanents les mesures relatives a habitatge i subministraments contemplades en l’”escut social”, el Consell de Ministres celebrat el dia 26 d’octubre de 2021 ha aprovat l’acord d’ampliació, fins el 28 de febrer de 2022, de diverses mesures categoritzades com a urgents per respondre a la situació de les llars en situació de vulnerabilitat en el context de l’evolució de la pandèmia.

  La pròrroga, que coincideix amb l’extensió dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, aplica a les següents mesures:

  1.- L’ampliació de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual.

  En aquest sentit, s’estableix la possibilitat de suspendre el procediment de desnonament (1) quan el mateix recaigui sobre una persona afectada per una situació de vulnerabilitat econòmica que la impossibiliti trobar una alternativa residencial per a si i per a les persones amb les quals convisqui i (2) quan el propietari ho sigui de més de 10 habitatges.

  L’arrendatari haurà, no obstant això, acreditar la seva situació de vulnerabilitat i, posteriorment, es donarà trasllat als serveis socials corresponents perquè elaborin un informe valorant aquesta situació.

  En el cas de suspendre’s el procediment de desnonament, aquest es veurà reprès a partir del 28 de febrer de 2022.

  2.- S’amplia també fins el 28 de febrer de 2022 la possibilitat per a sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda sempre que l’arrendador sigui un gran tenidor o entitat pública i que la persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica.

  3.- S’estén la possibilitat d’acollir-se a una pròrroga extraordinària d’un màxim de sis mesos per a aquells contractes d’arrendament d’habitatge habitual en els quals el període de pròrroga previst en l’article 9.1 o 10.1 de la Llei d’Arrendaments Urbans finalitzi entre el dia 2 d’abril de 2020 i el 28 de febrer de 2022.

  La precitada pròrroga haurà de ser sol·licitada per l’arrendatari i acceptada per l’arrendador, excepte acord en contra.

  4.- Per últim, es modifica el Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports, per a donar resposta a aquesta situació, adaptant importants mesures que han permès alleujar la situació de moltes llars, entre les que quals poden destacar-se les introduïdes a través del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Entre elles les mesures ja desenvolupades com la introducció d’un període de  suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments, quan afectin a arrendataris vulnerables sense alternativa residencial; la possibilitat d’acollir-se a una pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge que finalitzin en aquest període, en els mateixos termes i condicions; en situacions de vulnerabilitat, una pròrroga o reducció del lloguer quan l’arrendatari sigui un gran tenidor; una línia d’ajudes transitòries de finançament, sobre la base d’una línia d’avals amb garantia de l’Estat a través de l’ICO, que permet cobrir el pagament de fins a sis mensualitats de lloguer; i s’ha incrementat notablement la dotació de l’actual Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, incorporant un nou programa d’ajuda i flexibilitzant la gestió del Pla perquè les comunitats autònomes puguin donar solucions, de manera àgil, a les situacions de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge.

  Segons el Decret-llei 37/2020, tindran la consideració d’afectats aquells arrendadors o titulars que, “en els tres mesos següents a la data en què s’emeti l’informe dels serveis socials assenyalant les mesures adequades per a atendre la situació de vulnerabilitat acreditada facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne, no hagués adoptat tals mesures”.