Please rotate
your device

Novetats aprovades pel Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesuresextraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  I.- NOVETATS EN MATÈRIA CONCURSAL MÉS RELLEVANTS

  SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE CONCURS

  Fins al 31 de desembre de 2021 inclòs, el deutor que es trobi en estat d’insolvència
  no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs, hagi o no comunicat al jutjat
  competent l’obertura de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni.

  EXTENSIÓ DE TERMINI PER A RENEGOCIACIÓ

  Fins al 31 de desembre de 2021 el concursat podrà presentar proposta de modificació del conveni o acord de refinançament o, en el cas de l’acord de refinançament, presentar un nou.

  II.- AJUDES A EMPRESES I AUTÒNOMS

  LÍNIA COVID D’AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS I EMPRESES

  Es crea la Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

  Termes de l’ajuda

  A. DESTINATARIS

  Empreses no financeres i autònoms més afectats per la pandèmia que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o, si es tracta d’entitats no residents no financeres, que operin a Espanya a través d’establiment permanent.

  Adscrits als sectors que defineix l’Annex I del RDL 5/2021.

  Volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en l’IVA o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019.

  Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF i
  adscrits als sectors definits en l’Annex I del RDL 5/2021.

  Per al cas de grups consolidats que tributin en l’ IS en règim de tributació consolidada, s’entendrà com a destinatari el citat grup com un contribuent únic i, no cadascuna de les entitats que l’integra, per la qual cosa el volum d’operacions a considerar per a determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

  No seran destinataris els empresaris o professionals que complissin els anteriors requisits i que, en la declaració de l’IRPF corresponent a 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l’ IS o de l’Impost de la Renda de no Residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

  S’haurà de complir amb els requisits establerts en el punt iv posterior.

  B. CARÀCTER I DESTÍ DE L’AJUDA
  De caràcter finalista i s’hauran d’emprar per a satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com costos fixos incorreguts pels autònoms i empreses elegibles.

  C. DOTACIÓ DE LA LÍNIA COVID

  7.000 milions d’euros.

  LÍNIA PER A LA REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE FINANCER COVID

  S’introdueixen mesures de suport públic i, s’introdueix un Codi de Bones Pràctiques que, entre altres aspectes, fomenti la coordinació d’entitats financeres en l’adopció de mesures que contribueixin a reforçar la solvència de les empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que travessin un desequilibri patrimonial temporal, a conseqüència de la caiguda dels seus ingressos derivada de la pandèmia de la COVID-19.

  A. ÀMBIT D’APLICACIÓ

  Empreses i autònoms amb seu social a Espanya que hagin subscrit operacions de finançament amb aval públic, que s’haguessin concedit per les entitats de crèdit o per qualsevol altra entitat supervisada pel Banc d’Espanya entre 17 de març de 2020 i la data de publicació del RDL 5/2021.

  A més l’empresa o autònom haurà d’haver sol·licitat prèviament a les entitats financeres i, aquestes haver comunicat la formalització a ICO les mesures d’ampliació de terminis i mancances recollides en l’RDL 34/2020.

  Altres requisits a complir s’establiran per Acord de Consell de Ministres.

  S’haurà de complir amb els requisits establerts en el punt iv posterior.

  B. DOTACIÓ

  3.000 milions d’euros.

  C. CODI DE BONES PRÀCTIQUES

  S’aprovarà mitjançant Acord de Consell de Ministres un Codi de Bones Pràctiques d’adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit.

  FONS DE RECAPITALITZACIÓ D’EMPRESES AFECTADES PER COVID

  El Fons de Recapitalització d’Empreses afectades per COVID té per objecte aportar suport públic temporal sota criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament sostenible, per a reforçar la solvència de les empreses amb seu social a Espanya, els criteris d’elegibilitat de la qual es determinessin per Acord de Consell de Ministres.

  La dotació del fons ascendeix a 1.000 milions d’euros.

  Així mateix, hauran de complir-se pels destinataris els requisits inclosos en el punt iv posterior.

  CONDICIONS ADDICIONALS D’ELEGIBILITAT D’EMPRESES I AUTÒNOMS

  No haver estat condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o, per altres delictes com a prevaricació o suborn.

  No haver donat lloc per causa culpable a la resolució ferma de contractes subscrits amb l’Administració.

  Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques i, al corrent de compliment d’obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

  No haver sol·licitat concurs voluntari o haver estat declarat insolvent en un procediment o en concurs (tret que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitat sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat).

  No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat de paradís fiscal.

  A més, els destinataris assumeixen:

  Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins a juny de 2022.

  No repartir dividends durant 2021 i 2022.
  No acordar increments de la retribució de l’alta direcció durant 2 anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.