Please rotate
your device

Modificació revisió de preus en contracte d’obra pública (Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març)

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  Mitjançant el Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, es modifiquen les següents seccions mitjançant la seva disposició final trenta-setena: 6.1, 7.1, 8 a) i b) i 9.1 del Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, sobre les mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. A través d’aquest mateix decret, es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es consoliden normes concretes respecte a la Directiva 96/71/CE i la 2014/67/UE referent al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera i mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obra.

  Aquesta transformació instaura un àmbit d’aplicació de la revisió de contractes més extens, per la qual cosa, als contractes que anuncien l’adjudicació, formalització o licitació publicades en la plataforma de contractació del sector públic, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, se’ls concedirà una revisió excepcional dels preus (incloent als que estiguin en un procés de licitació, adjudicació o formalització). Així mateix,  la revisió aplicarà als contractes en els quals les clàusules administratives particulars, implantin fórmules de revisió de preus.

  D’altra banda, quan el reconeixement de la revisió de caràcter excepcional posseeixi una repercussió significativa que influeixi directament en l’economia del contracte, durant el seu període d’aplicabilitat fins a la seva conclusió, considerant aquesta última, el moment en el qual es formalitza l’acta de recepció i es dispensi la pertinent certificació final. De la mateixa manera, es modifiquen els paràmetres de càlcul necessaris per a adoptar la revisió dels preus des de l’1 de gener de 2021, o des de la primera certificació, juntament amb el procediment respectiu per a estendre el termini de sol·licitud pel contractista de la revisió excepcional.

  Queden modificats específicament, els articles esmentats anteriorment en els següents termes:

  L’article 6.1 manifesta el reconeixement als contractistes de l’alternativa de revisar excepcionalment els preus, a condició que, sent administratius o privats, estiguin adjudicats per alguna de les entitats pertanyents al sector públic estatal i que es trobin en situació d’execució, licitació, adjudicació o formalització a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei. Aquesta mateixa possibilitat, s’oferirà als contractistes en contractes públics d’obres, de caràcter administratiu o privat, que hagin estat adjudicats per alguna entitat vinculada al sector públic estatal y que el seu anunci de licitació hagi estat divulgat en la plataforma de contractes del sector públic en el termini d’un any des de la implantació del present real decret llei. Igualment, les clàusules administratives particulars han d’instaurar una fórmula de revisió de preus, sempre conforme a la condició presentada en aquest reial decret llei.

  El nou apartat quart de l’article 6 estableix la negativa d’aplicació de les disposicions d’aquest a entitats del sector públic que operin en sectors el règim d’inversors els quals hagués finalitzat en els últims 9 mesos.

  L’article 7.1 indica que la revisió excepcional de preus s’admetrà quan s’hagi produït un increment en el preu de compra dels materials destinats a l’execució del contracte d’obra. Aquesta alça ha d’incidir directament en l’economia del contracte al llarg de la seva aplicabilitat fins a la seva conclusió, entenent aquesta com la formalització de l’acta de recepció i l’expedició de la certificació final. La notable repercussió es considerarà existent, quan l’elevació dels preus de l’equipament siderúrgic, bituminós, l’alumini o el coure, calculats aplicant-los, la seva fórmula de revisió de preus, o en el cas de mancar d’ella, l’operació que correspongui per raó de naturalesa de les obres, sobrepassi el 5% de l’import acreditat en el contracte. Amb la finalitat de calcular la quantia d’increment, s’ha d’eliminar de la fórmula aplicable al contracte els termes que representen els components de cost diferents dels anteriorment citats i elevant el terme fix, el qual equival a la fracció no revisable del preu del contracte, en el valor dels coeficients dels termes suprimits.

  Els apartats a) i b) de l’article 8 especifiquen que la quantia corresponent a la fórmula de revisió de preus del contracte d’obra serà l’augment que es dedueixi d’aplicar aquesta fórmula modificada, eliminant l’element de cost que coincideixi amb l’energia i elevant en el valor del coeficient del terme suprimit, el terme fix representat en la fracció no revisable del preu del contracte. Per tant, la suma dels coeficients mantinguts juntament amb el terme fix, constituiran la unitat. Així mateix, quan no es determini la fórmula de revisió per les clàusules administratives particulars, la quantitat serà fixada per la diferencia entre l’import certificat per l’execució anual de l’obra i el que s’hauria certificat si l’execució hagués estat autoritzada a revisar els preus. Aplicant per a tal cas la fórmula establerta en el projecte de construcció utilitzat per a la seva licitació, o en el seu defecte, el que hagués correspost al contracte entre les fórmules incloses en el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, suprimint l’element de cost corresponent a energia i elevant en el valor del coeficient del terme suprimit, el terme fix. Aquesta disposició serà aplicable, encara que no s’hagués executat el 20% de l’import del contracte o no haguessin transcorregut dos anys des del seu perfeccionament.

  L’article 1.9 exposa que la revisió de preus serà aprovada a càrrec de l’òrgan de contractació, mitjançant la sol·licitud del contractista, presentada durant la validesa del contracte i amb data anterior a l’aprovació per l’òrgan de contractació de la certificació final d’obres.