Please rotate
your device

Principals novetats fiscals introduïdes per la Llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  El 10 de juliol de 2021, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, pel que s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

  Si bé es tracta d’una norma “òmnibus” i que afecta a gran nombre d’impostos en aspectes molt diversos, destaquem les següents que considerem que poden ser de major interès i rellevància:

  1.- Modificació de la regulació dels efectes de canvis de residència fiscal.

  Entre altres modificacions que ajusten aquest règim, la modificació més rellevant en el cas de canvi de residència d’una entitat a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb acord, és que se substitueix el règim existent d’ajornament fins el moment de la transmissió a tercers, per un règim de fraccionament per cinquenes parts anuals iguals.

  2.- Modificació del règim aplicable a les SICAVS

  Amb efectes a partir del 2022, s’endureixen alguns requisits perquè les SICAVS puguin aplicar el gravamen de l’1 per cent:

  • Únicament computaran per al compliment del requisit d’existència de 100 accionistes aquells que siguin titulars d’accions per un import de valor liquidatiu a data d’adquisició igual o superior a 2.500 euros ( o 12.500 en SICAVS per compartiments).
  • Aquests requisits s’han de mantenir durant tres quartes parts del període impositiu.

  S’estableix un règim transitori per als socis d’aquelles SICAVS que es vagin a dissoldre:

  • Quedaran exemptes de tributació per Operacions Societàries.
  • Queda diferit el guany patrimonial d’ IRPF si es reinverteix en un altre SICAV que compleixi amb els nous requisits establerts.

  3.-  Modificació de la regulació d’imputació de rendes positives obtingudes per entitats no residents i establiments permanents en el règim especial de transparència fiscal internacional.

  Es modifica l’article 100 de la LIS per a adaptar la seva regulació a la Directiva 2016/1164.

  La imputació de rendes que es produeix dins del règim de transparència fiscal afectarà no només a les obtingudes per entitats participades pel contribuent sinó també a les obtingudes pels seus establiments permanents a l’estranger.

  A més, s’afegeixen diversos tipus de renda susceptibles de ser objecte d’imputació en aquest règim que no estaven recollits fins ara, com les derivades d’operacions d’arrendament financer, activitats d’assegurances, bancàries i altres activitats financeres, així com certes operacions sobre béns i serveis realitzats amb persones o entitats vinculades en les quals l’entitat no resident o establiment afegeix un valor econòmic escàs o nul.

  4.- Transmissions de béns a títol lucratiu derivades de contractes o pactes successoris amb efectes presents.

  S’impedeix una actualització dels valors i dates d’adquisició de l’element adquirit en adquisicions lucratives per causa de mort derivades de pactes successoris amb efectes de present en què el beneficiari d’aquests transmeti abans de cinc anys des de la celebració del pacte o de la defunció del causant.

  5.- Recàrrecs per presentació de declaració o autoliquidació extemporània sense requeriment previ (article 27 LGT)

  Es redueixen els percentatges de recàrrec. Seran d’un 1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard amb què es presenti l’autoliquidació o declaració. Transcorreguts 12 mesos, el recàrrec serà del 15%.

  S’estableix un sistema d’exoneració per a la regularització d’uns fets ja regularitzats per l’Administració respecte a una declaració o autoliquidació d’un altre període impositiu, si concorren determinades circumstàncies.

  6.- Sancions per limitació de pagaments en efectiu.

  Es redueix el límit general de pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros (10.000 euros per no residents). També es modifica el règim sancionador relatiu a aquesta infracció.