Please rotate
your device

Nova Llei de modificacions estructurals

El passat 29 de juliol de 2023 va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’aprova un nou règim jurídic sobre les modificacions estructurals de les societats mercantils, tant internes (operacions de societats espanyoles) com a transfrontereres (operacions de societats que es troben dins i fora de l’Espai Econòmic Europeu).


La nova Llei de Modificacions Estructurals (LME) no sols compleix amb la transposició de la Directiva (UE) 2019/2121 en l’ordenament jurídic espanyol, sinó que també deroga l’antiga Llei de modificacions estructurals, la Llei 3/2009 de 3 d’abril.


Per tant, aquesta nova llei contempla el nou règim jurídic aplicable de les modificacions estructurals, internes i transfrontereres, de les societats mercantils: la transformació, fusió, escissió i cessió global d’actiu i passiu.


De les novetats en les operacions internes, és important destacar les referides al projecte de modificació estructural, a l’informe de l’òrgan d’administració, a l’informe d’expert independent, i a la protecció dels socis i creditors.


El projecte de modificació estructural, ara també exigible en les transformacions, ha de:


A.- estar acompanyat de certificats que acreditin que la societat està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social,


B.- esmentar la compensació en efectiu als socis que disposin del dret a alienar les seves accions, participacions, o si és el cas, quotes,


C.- esmentar les implicacions de l’operació per als creditors i les garanties que, si és el cas, se’ls ofereixin.


L’informe de l’òrgan d’administració ha d’incloure una secció destinada als socis i una altra als treballadors, no obstant això, es poden elaborar informes separats, un per als socis i un altre per als treballadors.


Un expert independent, a sol·licitud dels administradors, examinarà el projecte de modificació estructural i elaborarà un informe destinat als socis.


Resulta interessant esmentar que els administradors de la societat participant han de publicar en la pàgina web, amb un mes d’antelació a la celebració de la junta general que aprovi l’operació, el projecte de modificació estructural, juntament amb un anunci mitjançant el qual s’informi els socis, creditors i representants dels treballadors (o a ells mateixos si no tinguessin representant), de la possibilitat de formular observacions fins a cinc dies laborals abans de la junta. També hauran de publicar l’informe d’expert independent quan escaigui, excloent la informació confidencial.


Quant a les novetats en la protecció dels socis i creditors, procedeix ressaltar el següent:


A.- el dret de separació dels socis, reconegut en les transformacions i en la fusió per absorció de societat participada al 90% quan no s’elaboren els informes d’administradors i experts sobre el projecte, podrà ser exercitat per aquells que votin en contra, així com per titulars d’accions o participacions sense vot.


B.- el dret d’oposició dels creditors, se suprimeix i se substitueix per la regulació d’un dret a obtenir garanties adequades.


Finalment, de les novetats en les operacions transfrontereres, cal destacar les referides al nou mecanisme per a controlar la legalitat de les operacions, i a la protecció dels socis i creditors.


El nou mecanisme per a controlar la legalitat de les operacions implica que, abans d’iniciar-les, les autoritats competents dels Estats participants hagin d’expedir un certificat previ que acrediti que l’operació de modificació estructural és conforme al seu Dret. L’autoritat competent a Espanya és el Registrador Mercantil del domicili social, el qual disposa d’un termini de tres mesos, prorrogable en operacions complexes, per a realitzar el control de legalitat i expedir el certificat previ.


Respecte de les novetats sobre la protecció dels socis i creditors, procedeix destacar el següent:


A.- el reconeixement del dret dels socis de societats espanyoles que, a conseqüència d’una modificació estructural transfronterera quedin sotmesos a una llei estrangera, a alienar les seves accions o participacions a canvi d’una compensació en efectiu que sigui adequada, sempre que hagin votat en contra de l’acord o les seves accions o participacions manquin del dret de vot.


B.- el reconeixement d’un fòrum de competència internacional, durant els dos anys posteriors a l’inici dels efectes de l’operació, a favor dels creditors els crèdits dels quals hagin nascut amb anterioritat a la publicació del projecte.