Please rotate
your device

Ajornaments sense garanties fins a 50.000 euros

Previsiblement a partir del dia 15 d’abril, es permetrà a empreses i autònoms ajornar o fraccionar deutes amb Hisenda de fins a 50.000 euros sense necessitat d’aportar aval o garantia.

En l’actualitat aquest límit es troba establert en 30.000 euros en l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre. L’objectiu és actualitzar aquest llindar perquè sigui més concorde a la realitat econòmica actual.

Encara que aquesta mesura no és definitiva ja que encara es troba en fase de tramitació, es preveu la seva entrada en vigor a partir del pròxim dia 15 d’abril de 2023 sense efectes retroactius.

Com sempre, els professionals de RAICH & LÓPEZ ROYO estan preparats per a oferir a qualsevol empresa un assessorament individualitzat i de qualitat sobre aquest tema. Així mateix, estarem encantats de resoldre qualsevol dubte.

Justificació del valor dels immobles

El passat 23 de gener, la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem dictava Sentència que aporta rellevants novetats fixant doctrina sobre l’aplicació del nou valor de referència cadastral, conegut comunament com “catastrazo”.

Des de gener de 2022 va entrar en vigor el sistema de valoració d’immobles a efectes fiscals basat en valors emesos pel cadastre que parteixen de l’encreuament de dades (per zones, antiguitat, conservació, preus…). Fixant d’aquesta manera un valor estimat per a cada immoble. Aquesta estimació, el que ha suposat en la pràctica és un increment a efectes fiscals dels valors mitjans dels immobles i que l’Administració l’estigui aplicant a les regularitzacions sense considerar el valor real d’aquests immobles.

Aquesta Sentència obliga l’Administració a motivar amb fonament l’inici del procediment de comprovació de valors, justificant el motiu de l’inici, la causa i els indicis de discrepància entre els valors declarats i el valor real de l’immoble. Tot això en protecció de la presumpció establerta en l’article 108.4 de la Llei General Tributària de veracitat de les autoliquidacions, que només poden rectificar-se mitjançant prova en contra.

La Sentència estén la prohibició de qüestionar de manera immotivada la valoració realitzada pel contribuent a qualsevol actuació de comprovació de valors, amb independència del mètode de valoració utilitzat. En la comunicació d’inici d’actuacions ja deu l’Administració justificar per què no accepta el valor declarat i quin és l’indici de discrepància amb el valor real.
Així doncs, aquesta Sentència ve a aportar una certa seguretat al contribuent en un àmbit en el qual històricament s’ha vist desprotegit davant la voracitat i arbitrarietat de les actuacions de l’Administració.


Com sempre, els professionals de RAICH & LÓPEZ ROYO estan preparats per a oferir a qualsevol empresa un assessorament individualitzat i de qualitat sobre aquest tema. Així mateix, estarem encantats de resoldre qualsevol dubte.

Recuperació d’IVA en factures impagades

Des de l’entrada en vigor el passat 1 de gener de 2023 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, s’ha introduït una sèrie de modificacions legals a nivell fiscal que convé analitzar.

Entre altres modificacions, s’ha simplificat el procediment per a la recuperació d’IVA repercutit i ingressat a Hisenda relatiu a crèdits de clients que finalment impaguen la factura.

• En primer lloc, es redueix el llindar de la Base Imposable a recuperar quan el deutor actua com a empresari o professional de 300 euros a 50 euros.

• Addicionalment, es permet acreditar la instància del cobrament al deutor per “qualsevol mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament”, quan anteriorment s’exigia que es fes mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial.

• Finalment, s’estén el termini per a realitzar aquesta modificació en la Base Imposable de tres a sis mesos una vegada declarat el crèdit com a incobrable.


Aquestes modificacions permetran que tant autònoms com empreses puguin recuperar amb major facilitat l’IVA d’aquells crèdits que han resultat impagats.

Igualment recordem que, malgrat aquestes modificacions, el procediment continua sent bastant rígid i requereix del compliment de formalismes i requisits que cal assegurar per a garantir que es recupera amb garanties aquest IVA.

Com sempre, els professionals de RAICH & LÓPEZ ROYO estan preparats per a oferir a qualsevol empresa un assessorament individualitzat i de qualitat sobre aquest tema. Així mateix, estarem encantats de resoldre qualsevol dubte.