Please rotate
your device

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de justícia

Com el seu nom indica, es tracta d’una taxa que es cobra per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de justícia, sol·licitats a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu d’òrgans judicials amb seu a Catalunya.

Aquesta taxa es troba regulada al Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i va entrar en vigor el 16 d’octubre de 2014, després de la publicació de l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’autoliquidació de la taxa.

La base imposable de la taxa és la presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància, la presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal, i la presentació de l’escrit iniciador de segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya (és a dir, que la taxa s’ha de pagar cada cop que es presenten cadascun d’aquests escrits). Davant d’aquests supòsits trobem que la presentació de sol·licitud de declaració de concurs està exempta de taxa.

Pel que fa als subjectes passius de la taxa, serien exclusivament les persones jurídiques. Estan exemptes, (i) les persones físiques, (ii) les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta, (iii) les entitats totalment o parcialment exemptes de l’impost sobre societats, (iv) els subjectes passius que estiguin exempts de l’impost sobre activitats econòmiques, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, i (v) el Ministeri Fiscal.

Els subjectes obligats han d’autoliquidar la taxa i han d’ingressar l’import de la quota en el Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. El pagamentes pot fer des de la part privada d’e-justícia.cat (l’extranet per a professionals de la justícia en el cas dels procuradors) o des de la part pública d’e-justícia.cat (en el cas d’empreses o altres professionals). Tots aquells que estan exemptes, han de fer l’autoliquidació indicant aquesta circumstància.

A través de la següent pàgina web es pot iniciar el tràmit per autoliquidar la taxa derivada de procediments de primera o única instància i d’incidents concursals:

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Taxa-per-la-prestacio-de-serveis-personals-i-materials-en-lambit-de-ladministracio-de-lAdministracio-de-justicia?moda=1

I a través de la següent pàgina web es pot iniciar el tràmit per autoliquidar la taxa derivada de procediments de segona instància:

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Taxa-per-la-prestacio-de-serveis-personals-i-materials-en-lambit-de-ladministracio-de-lAdministracio-de-justicia?moda=2

Finalment, respecte del termini per fer l’autoliquidació i el pagament, en el cas de primera o única instància o d’incident concursal, s’ha de realitzar en el termini d’un mes un cop hagin transcorregut 10 dies naturals des de la data en què s’assigna l’assumpte de l’escrit iniciador del procediment o de l’incident a l’òrgan judicial, mentre que en el cas de segona o superior instància, s’ha de realitzar en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data en què s’assigna l’assumpte a l’òrgan de segona o superior instància.

Actualització normativa: notificacions de demandes per mitjans electrònics

Una de les principals novetats introduïdes a la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) pel Reial Decret Llei 6/2023 de 19 de desembre, és la validesa del primer emplaçament de les persones jurídiques per mitjans telemàtics a partir del pròxim 20 de març de 2024.

Què suposa aquesta nova normativa?

Això significa que les empreses han d’estar molt atentes a les notificacions que rebin a través de mitjans electrònics, com l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú) o sistemes equivalents que s’utilitzen en algunes comunitats autònomes.

Què han de fer les empreses sobre aquest tema?

Davant aquesta situació, és recomanable que les empreses extremin la diligència i revisin adequadament les notificacions que rebin a través dels mitjans electrònics esmentats anteriorment.

Altres cauteles que poden adoptar inclouen:

  1. Confirmar l’accés i registre en els apartats de notificacions, al nou espai en línia que facilita la relació amb l’Administració de Justícia, denominat Carpeta Justícia, així com també a les seus judicials electròniques.
  2. Configurar un sistema d’alertes en el Tauló Judicial Edictal Únic en el qual es publicaran aquelles notificacions a les quals l’empresa destinatària no hagi accedit en el termini de tres dies des de la primera notificació telemàtica.

Què passa si hi ha irregularitats en la notificació?

En cas de produir-se alguna irregularitat en la notificació, és important analizar les circumstàncies concretes de cada cas per determinar si hi ha motius per a impugnar la validesa de l’emplaçament telemàtic.

En cas de dubtes sobre el contingut de la newsletter, no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx per a obtenir la informació i clarificació que necessiti.